وبلاگ شخصی لطیف عبادپور http://ebadpoor.mihanblog.com 2020-03-29T12:00:44+01:00 text/html 2018-03-09T11:18:28+01:00 ebadpoor.mihanblog.com لطیف عبادپور کندن جامه سردفتری و تلبس به لباس وکالت http://ebadpoor.mihanblog.com/post/68 <div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; چندی است که خود را از سردفتری بازنشست&nbsp; و لباس وکالت بر تن کرده ام ضمن این که کار علمی را رها نکرده و به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه هم دارم انجام وظیفه می کنم و البته نوشتن را که بدان عشق می ورزم فراموش نکرده ام و حداقل برای خود می نویسم ؛اگرچه منتشرش به طریق مقتضی نسازم. برای همگان عجیب است که من چرا پس از بیش از دو دهه سردفتری جلای این عرصه کرده و کاری سنگین تر از آن اختیار کرده ام. با این که&nbsp; این تصمیم در حالت عادی اتخاذ شده لکن عواملی ثانوی در آن بی تاثیر نبوده است که بیش تر آن شخصی بوده و در این میان بیان آن ضرورتی ندارد. البته تصمیم من از سوی برخی از همکاران در ابتدای امر اعتراض به وضع موجود سردفتری تلقی شد ولی من معتقدم هر کجا روی آسمان همین رنگ است و این ما هستیم که باید با همت و تلاش و با همفکری و هم اندیشی موجبات بهبود وضع را فراهم کنیم . به هرحال اینک به عنوان یک وکیل دادگستری در خدمت مخاطبین محترم خواهم بود&nbsp; اگر چه ارتباط خود را با همکاران ثبتی هیچ گاه قطع نخواهم کرد. دوستانی ارزشمند از این دوران دارم که فراموش ناشدنی هستند. جا دارد در همین جا یادی کنم از دوستان بسیار عزیزی که از این عالم خاکی رخت بربسته اند و لکن همواره در یاد منند و فراموش نمی شوند و فراموش نخواهند شد: شهید راه کعبه و منی حاج عبدالله خادمی و روانشاد حاج عباس سعیدی استاد عزیزم .<br>بعد از این اگر فرصتی باشد سعی خواهم کرد نوشته هایم را در فضای مجازی بگذارم تا بلکه سبب شود گرهی از مشکلات مردم باز شود. نوشته ها طبیعتا رویکردی وکیلانه خواهد داشت اگرچه نوشتن سردفترانه را بطورکلی رها نخواهم نمود چون من اگرچه امروز وکیلم ولکن همچنان خود را سردفتراسناد رسمی هم می پندارم . چون کارشناس رسمی دادگستری هم هستم گاهی گریزی به مطلبی هم در این وادی خواهم زد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با تشکر و احترام :لطیف عبادپور عضو هیئت علمی دانشکاه و وکیل پایه یک دادگستری<br></font></div><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font> text/html 2015-11-30T18:11:21+01:00 ebadpoor.mihanblog.com لطیف عبادپور حاج عبدالله هرگز نمی میرد http://ebadpoor.mihanblog.com/post/66 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">نای نوشتن ندارم . نمی دانم چه بنویسم . در این مدت که می گفتند مفقود است ؛ منتظر بودم که بیاید . باورم نبود که حاج عبدالله مرا همچنان چشم انتظار بگذارد . در این مدت با مرور خاطراتم با او حضورش را لمس می کردم <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>. وقتی عزیز گرانبهایی از دست برون می رود آدم باورش نمی شود که رفته است . شاید هم نمی خواهد باور کند . <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>من هم مرگ حاج عبدالله را تا به امروز باورنداشتم . باورم نبود که دیگر نتوانم او را ببینم <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>. چند روز بعد ازاینکه مشرف شده بود خانه ی خدا دوستی گفت حاج عبدالله رفته است <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>زیارت خانه خدا ( و نگفت زیارت خدا ) و من شگفت زده از این که چطور رفته است و چیزی به من نگفته است ؛ ناراحت شدم و از دفترش شماره ی همراهش ( خط عربستان ) را گرفتم و در آن حال که زنگ گوشی زنگ می خورد با خود می گفتم باید گونه ای حرف بزنم که بداند ازش دلگیرم که یک مرتبه مثل همیشه در حالی که می خندید گفت سلام دکتر . گویی می دانست که می خواهم چه بگویم . اجازه صحبت نداد و گفت اگر بی خبر آمدم می دانستم حلالم می کنی . وای دیگر چیزی برای گفتن نداشتم . کسی نمی تواند بگوید که حاج عبدالله با من ترشرویی کرد همیشه تبسم بر لبانش بود و مهربانی از سر و صورتش می بارید <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>. اگر می گفت قطعا قبل از عزیمتش به دیدارش در مهاباد می شتافتم و شاید امروز سبک تر بودم . می خواهم های های گریه کنم ولی نمی توانم . حادثه منی که اتفاق افتاد سراسیمه شماره اش را گرفتم <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>گوشی را بر نداشت .مایوس نگشتم بارها و بارها گرفتم و حتی تا چند روز بعد ولی جوابی از او نرسید ولی هیچ وقت نومید نگشتم تا به امروز که یقین کردم که به خدا پیوسته است به آسمان ها عروج کرده است . امروز یقین کردم که جسم خاکی اش دیگر در میان ما نیست ولی باز باورم نیست که او مرده باشد . حاج عبدالله زنده است آری او زنده است . زنده در میان دوستانش و مردمانش .حاج عبدالله هیچ گاه نمی میرد چون مزار او دلهای دوستانی است که در خلوت <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>اشگ می ریختند <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و در جلوت به همدیگر دلداری می دادند که او خواهد آمد . <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>حاج عبدالله ما منتظر بودیم که بیایی . دوستانت از یزد و اصفهان و مشهد و اراک و سمنان و ساری ..... می خواستند به دیدارت بیایند . در قطرات اشگ شعبانی و در افسوس ساداتی و آه طباطبائی وبی قراری عادلی و <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>چهره غمین احمدلو و تأثر شکوهی و در تألم نجاتی ..... هیچ کدام نشانی از مرگ تو ندیدم . آن گاه که مونیتور سالن کنفراس قیافه دوست داشتنی ات را به نمایش گذاشت احساس کردم که در کنارم نشسته ای . من هیچ وقت باور نخواهم کرد که تو رفته ای . من منتظرم بیایی . حاج عبدالله بیا .<span dir="LTR"></span></font></p><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2015-09-18T20:27:52+01:00 ebadpoor.mihanblog.com لطیف عبادپور بقایای ثبتی و تعرفه و مبنای وصول آن http://ebadpoor.mihanblog.com/post/62 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">&nbsp; لطیف عبادپور سردفتر اسناد رسمی 10 پارس آباد و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی </span></b></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; color: black;" lang="FA">« بدهی ثبتی » و « بقایای ثبتی » اصطلاحاتی هستند که دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد معاملات املاک جاری ( ثبت نشده ) با آن مواجه اند و همواره مکلف بوده اند در وصول آن یار و یاور ادارات ثبت باشند . پرسش این است که آیا<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>این هزینه ها<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>که با عناوین یاد شده وصول می شوند هزینه هایی مستقل از حق الثبت املاکند یا تتمه و باقیمانده همان وجوهی هستند که تحت عنوان حق الثبت املاک دریافت می شوند ؟ چنانچه هزینه ای مستقل باشند باید در میان قوانبن و مقررات در پی تعرفه و مبنای وصول آن بود . به عبارت دیگر لازم خواهد بود تعرفه حق الثبت املاک و بقایای ثبتی در دو ردیف جداگانه از سوی مقنن پیش بینی گردد . برای نیل به پاسخ باید مروری بر قوانین و مقررات داشته باشیم .</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; color: black;" lang="FA"><b>مروری بر قوانین و مقررات حاکم </b><br></span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; color: black;" lang="FA">ماده 118 قانون ثبت اسناد و املاک وقتی حقوق مأخوذه در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی را به مواد بعد از خود واگذاشت <sup>1</sup>؛ ماده 119 آن قانون بلافاصله برای ثبت ملک در دفتر املاک دو هزینه مقرر کرد که اسم اولین آن مخارج مقدماتی (یا هزینه ی مقدماتی ) بود و اسم آن دگر حق الثبت که در قوانین و مقررات بعدی حق الثبت املاک نام گرفت <sup>2</sup>. مبلغی که ادارات ثبت برای ثبت املاک در دفتر املاک می گرفتند و می گیرند . در مقابل حق الثبت اسناد که در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند در دفاتر اسناد وصول می شد و می شود. </span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; color: black;" lang="FA">برخلاف حق الثبت اسناد که با تنظیم سند فورا باید به خزانه دولت پرداخت می شد و می شود ؛ حق الثبت املاک طبق ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک می توانست مطابق آئین نامه این ماده به اقساط دریافت شود <sup>3</sup>.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; color: black;"><br> </span><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">آئین نامه راجع به ماده 120 </span></b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; color: rgb(36, 64, 97);" lang="FA">قانون ثبت اسناد واملاک<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>که در سال 1325 به تصویب وزیر دادگستری رسید <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ماده یکش مقرر داشت : «</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; color: rgb(36, 64, 97);" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; color: rgb(36, 64, 97);" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>در موقع تقاضای ثبت ملک باید حداقل </span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; color: red;" lang="FA">یک قسط</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; color: rgb(36, 64, 97);" lang="FA"> از حق الثبت مورد تقاضا دریافت شود.» همین قسطی شدن<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>حق الثبت املاک و تجویز دریافت حداقل یک قسط آن با تسلیم اظهارنامه ، سبب شد که عملیات مقدماتی ثبت با وصول فقط بخشی از حق الثبت شروع<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و یکی پس از دیگری انجام<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و حتی وارد دفتر املاک هم شود بدون آنکه حق الثبت آن به حیطه ی وصول در آید. </span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-indent:36.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; color: rgb(36, 64, 97);" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>لازمه ی قسطی بودن آن بود که تدابیری برای وصول بدهی های حاصل از حق الثبت املاک ا</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">ندیشیده شود پس ماده ی 2 آئین نامه راجع به ماده ی 120 چنین مقرر داشت : «<span style="color:#244061;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128"> چنانچه </span><span style="color:red">متقاضی ثبت</span><span style="color:#244061;mso-themecolor: accent1;mso-themeshade:128"> پس از خاتمه ی جریان مقدماتی ثبت بخواهد </span><span style="color:red">معامله</span><span style="color:#244061;mso-themecolor:accent1; mso-themeshade:128"> نماید در پاسخ پرسشنامه ی دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید بقیه ی بدهی متقاضی تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا پس از وصول بقیه ی حق الثبت وارسال آن به اداره ی ثبت اقدام به معامله نماید</span>. » </span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">این ماده هم از لفظ بدهی استعانت جست و هم از واژه ی حق الثبت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرد که بقیه ی حق الثبت را وصول و به اداره ثبت ایصال دارند .</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">ماده ی 3 آئین<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>نامه مزبور پا را فراتر نهاد و در مورد املاکی که اسناد مالکیت شان صادر و لیکن حق الثبت شان وصول نشده بود نه تنها دفاتر اسناد رسمی را مکلف به وصول بقیه ی حق الثبت کرد نمایندگان اداره ی ثبت را نیز ملتزم شناخت که اسناد مالکیت را به محل ماموریت برند و بقیه ی حق الثبت را طبق قبض رسید گیرند <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و به اداره ثبت پردازند .: «<span style="color:#244061;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128"> ماده3- در مواردی که پس از ثبت و صدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ی ثبت مراجعه ننماید ودر مقام معامله برآید باید طبق ماده ی فوق رفتار شود واگر در مقام معامله نباشد برای اینکه اسناد مالکیت در اداره ی ثبت متراکم نگردد و به صاحبان آنها تسلیم شود نمایندگان اداره ی ثبت که برای انجام عمل تحدید و غیره به محل می روند اسناد مالکیت مربوط به آن محل به آنها داده می شود که به مالکین تسلیم و بقیه ی حق الثبت آنها را طبق قبوض رسید اخذ و به اداره بپردازند که به اظهارنامه تمبر الصاق و باطل گردد.</span>»</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">گویا بدهی های متقاضیان ثبت سنگین تر شد و دست اندرکاران وضع مقررات در فراست دریافتند<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>نامی با مسما برای این بقیه حق الثبت برگزینند که تاب برکشیدن مسما را داشته باشد و لذا نام بقایای ثبتی را به معنای باقیمانده های ثبتی به خدمت گرفتند تا حکم وصول بدهی های حق الثبت املاک و بعضا هزینه ی مقدماتی را صادر کنند . <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span>ماده 18<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>آئین نامه ی قانون ثبت ( اصلاحی 7/10/1353) <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>پس از این که احکامی در باره ی مبنای حق الثبت و هزینه ی مقدماتی املاک موقوفه و املاک متعلق به موسسات خیریه و عام المنفعه مقرر داشت ؛ در تبصره الحاقی از اصطلاح بقایای ثبتی نه به عنوان یک هزینه ثبتی مستقل بل در مفهوم همان حق الثبت و هزینه ی مقدماتی استفاده کرد .</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:justify; line-height:normal" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">از این جا به بعد اصطلاح بقایای ثبتی به همان مفهوم به زبان قانون گذار هم افتاد چنان که قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب9/4/ 1354 به تواتر در مواد مختلفش از اصطلاح بقایای ثبتی بهره جست تا حکمش را در خصوص حق الثبت و هزینه های مقدماتی جاری سازد. </span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:justify; line-height:normal" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>این قانون در ماده ی 1 بطور واضح بیان داشت هم حق الثبت و هم هزینه ی مقدماتی می تواند بقایا داشته باشد :</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"> « ‌ماده 1 - در مورد اراضی متعلق به دولت یا مؤسسات و یا شرکتهای دولتی که در جریان</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><br> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">عملیات مقدماتی ثبت برای تأمین مسکن به شرکتهای‌تعاونی واگذار شده یا می‌شود اعم</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><br> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">از این که در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال‌گیرنده و ایادی بعدی</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><br> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">انتقال از پرداخت حق‌الثبت ملک ‌و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معافند. در مورد</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><br> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">هزینه تفکیک انتقال‌دهنده و شرکت تعاونی انتقال‌گیرنده از پرداخت هزینه تفکیک معاف</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><br> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">می‌باشند </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">‌تبصره - در مورد املاکی که بلاعوض به شرکتهای تعاونی برای تأمین مسکن کارکنان</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><br> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی منتقل می‌شود اعم از‌این که انتقال‌دهنده دولت یا</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><br> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حق‌الثبت انتقال و هر</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><br> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">گونه مالیات و عوارض شهرداری‌و بقایای آنها و هزینه تفکیک تنظیم می‌گردد در صورتی</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><br> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">که ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت باشد انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده از پرداخت</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><br> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">حق‌الثبت‌ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معاف می‌باشند»</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:justify; line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;" lang="FA">ماده ی 3 این قانون نگفت حق الثبت و هزینه ی مقدماتی و بقایای آن بل گفت : بقایای ثبتی اعم از حق الثبت و هزینه ی مقدماتی و فروشنده را معاف از آن دانست .</span><span style="font-size: 14pt;"></span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:justify; line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>« ‌ماده 3 - در مورد املاکی که طبق مقررات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق منتقل شده یا می‌شود در صورتی که ملک مسبوق به درخواست‌ثبت باشد فروشنده یا قائم‌مقام قانونی او از پرداخت بقایای ثبتی اعم از حق‌الثبت و هزینه مقدماتی ملک معاف است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;" lang="FA">‌در مورد انتقال این قبیل املاک هر گاه درخواست ثبت ملک نشده باشد مالک سابق در</span><span style="font-size: 14pt;"><br> </span><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;" lang="FA">اجرای مقررات ماده 143 الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک از‌پرداخت وجوه مقرر در</span><span style="font-size: 14pt;"><br> </span><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;" lang="FA">تبصره یک ماده مزبور معاف خواهد بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;" lang="FA">‌تبصره - وجوهی که قبل از اجرای این قانون از بابت بقایای ثبتی و یا طبق تبصره یک</span><span style="font-size: 14pt;"><br> </span><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;" lang="FA">ماده 143 الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک وصول شده‌است قابل استرداد نیست. در</span><span style="font-size: 14pt;"><br> </span><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;" lang="FA">صورتی که دریافت وجوه مذکور قبلاً تقسیط شده باشد اقساطی که وصول نشده اعم از این</span><span style="font-size: 14pt;"><br> </span><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;" lang="FA">که موعد پرداخت آن قبل یا بعد‌از اجرای این قانون باشد مشمول معافیت موضوع این</span><span style="font-size: 14pt;"><br> </span><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;" lang="FA">ماده خواهد بود. در مواردی که از این بابت قبوض اقساطی بدهی زارعین مربوط به</span><span style="font-size: 14pt;"><br> </span><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;" lang="FA">انتقال ملک‌دریافت شده باشد قبوضی که وصول نشده مسترد می‌شود »</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;" lang="FA">‌</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">تا اینجای کار حق الثبت املاک و هزینه ی مقدماتی مانند دو رفیق شفیق کنار همند . تا این که تیغی بران به نام بند ( ف ) ماده 1 <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><strong>قانون وصول برخی از درآمدهای دولت‌ و مصرف آن در موارد معین</strong> مصوب 1373 هزینه ی مقدماتی را گردن زد و بدین سان هزینه مقدماتی از میان هزینه های ثبتی بطور کامل حذف شد. و نوید آن را بند س ماده ی مرقوم نیز داده بود ؛ آن گاه که گفت برای ثبت ملک در دفتر املاک کلا به ازاء هر ده هزار یک هزار ریال دریافت می شود. قید کلا را در بند س آورد تا در بندی دیگر به نام بند (ف) تمام هزینه های دیگر را حذف و هزینه های ثبت ملک در دفتر املا ک را تجمیع کند:«<strong> بند(س) و بند (ف) ماده(1)&nbsp; قانون وصول برخی از درآمدهای دولت‌ و مصرف آن در موارد معین</strong></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"></span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:18.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">س - برای ثبت ملك در دفتر املاك موضوع مواد (11) و (12) و (119) قانون ثبت كلا" به ازاء هر ده هزار ریال یك هزار ریال دریافت می‌شود.‌ملاك محاسبه حق‌الثبت املاك، حداقل قیمت منطقه‌ای و در نقاطی كه قیمت منطقه‌ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.<br> ع - مبنای وصول حق‌الثبت موضوع این ماده در مورد املاك، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌باشد و در‌نقاطی كه ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.<br> ف - تعرفه‌های مقرر در مواد (1) و (2) این قانون و تبصره‌های آن با احتساب هزینه مقدماتی و تمام اضافات و جریمه‌هائی است كه در مواد دیگر‌قانون ثبت اسناد و املاك و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود و از تاریخ اجرای این قانون نسبت به موارد مقرر در این قانون هیچگونه‌حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری به هر عنوان دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با مواد (1) و (2) این قانون لغو می‌شود.</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:18.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><br> </span><span style="font-size: 14pt; color: rgb(36, 64, 97);" lang="FA">بند س آن قانون هم تعرفه حق الثبت را تعیین کرد و هم مبنای وصول آن را که بر حسب مورد ارزش معاملاتی یا برگ ارزیابی ادارات ثبت تعیین شد .اما این بند نگفت معیار وصول حق الثبت املاک دردفتر املاک ، در نهایت ارزش معاملاتی زمان ثبت آن دردفتر املاک است و <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>در هر مرحله ای از عملیات مقدماتی ثبت ، اگر معامله ای در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد حق الثبت املاک باید بر اساس ارزش معاملاتی روز انجام بمعامله وصول شود و اگر مبلغی قبلا گرفته شده باشد مبلغ مزبور باید کسر شود..</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt; line-height:18.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(36, 64, 97);" lang="FA">ماده18 آئین نامه قانون ثبت اصلاحی 8/11/80 این نقیصه را مرتفع نمود و علاوه بر تاکید مجدد بر مبنا بودن ارزش منطقه ای یا برگ ارزیابی در اخذ حق الثبت املاک ؛ حکم تغییر ارزش معاملاتی را تعیین کرد .</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt; line-height:18.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(36, 64, 97);" lang="FA">تبصره 1 این ماده نیزاداره ثبت را مکلف کرد در پاسخ دفاتر اسناد رسمی مبلغ وصولی حق الثبت ( مبلغ وصولی قبلی ) را معین کند تا مابه التفاوت آن در دفتر اسناد رسمی وصول شود.</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt; line-height:18.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(36, 64, 97);" lang="FA">در این تبصره ، هم از لفظ حق الثبت و هم از واژه ی بقایای ثبتی استفاده شده است و بطور واضح بیان کننده ی این معنی است که این دو بر یک چیز دلالت دارند منتهی اگر برای اولین بار وصول شود حق الثبت و اگر تغییر ارزش معاملاتی علت وصول آن باشد بقایای ثبتی نامیده می شود که همان باقیمانده های حق الثبت است. اگر این دو هزینه هایی متفاوت بودند حکم تبصره 1 ماده ی 18 لغو می نمود.در این صورت <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>اعلام حق الثبت وصولی از قبل از سوی اداره ثبت به چه درد سردفتر می خورد اگر بقایای ثبتی هزینه ای ثبتی غیر از حق الثبت املاک باشد.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span></span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt; line-height:18.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(36, 64, 97);" lang="FA">عین ماده ی 18 اصلاحی آئین نامه ی قانون ثبت و تبصره های ذیل آن بدین قرار است : « ملاک اخذ حق الثبت املاک قیمت منطقه بندی مذکور در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 است هرگاه در موقع ثبت ملک در دفتر املاک ارزش منطقه بندی تغییر کرده باشد بهای ملک طبق قیمت منطقه بندی جدید تعیین می گردد در نقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نشده ملک باید ارزیابی شود اعتبار برگ ارزیابی یک سال از تاریخ تنظیم است ولو اینکه بهای ملک طبق ارزیابی در دفتر املاک وسند مالکیت نوشته شده باشد </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"></span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:18.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(36, 64, 97);" lang="FA">تبصره1- (مصوب 8/11/80) چنانچه متقاضی ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق الثبت تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقایای ثبتی ملک را بر اساس قیمت منطقه بندی دریافت و به حساب مربوطه واریز نماید.</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"></span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:18.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(36, 64, 97);" lang="FA">تبصره2-(مصوب 8/11/80) در مواردی که پس از ثبت و صدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید ودرمقام معامله برآید طبق تبصره فوق رفتار شود.</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">»</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:18.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">بنابراین نظر به آنچه بیان شد تا سال 1373 که قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تصویب شد ، هزینه های وصول پذیر برای ثبت املاک در دفتر املاک عبارت بود از حق الثبت و هزینه ی مقدماتی و باقیمانده های آن که بقایای ثبتی نامیده می شد . از بعد از نصویب قانون مزبور ، آنچه برای ثبت ملک در دفتر املاک گرفته می شود فقط حق الثبت است که تعرفه و مبنای وصول آن در بند س ماده ی 1 آن قانون تعیین و در قانون بودجه سال 1390 تعرفه ی از 10 درصد به 15 درصد افزایش یافته است .</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:18.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">تعرفه ی حق الثبت املاک و بقایای آن </span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:18.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">تعرفه ی حق الثبت املاک و بقایای آن تا قبل از تصویب بند س <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ماده ی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در سال 1373 هرچه بوده است در حال حاضر جنبه ی تاریخی دارد و از حوصله ی این نوشتار خارج است . آنچه در این میان به کار ما می آید همین بند س <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ماده ی یک است که مقرر داشته است : « </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">برای ثبت ملك در دفتر املاك موضوع مواد (11) و (12) و (119) قانون ثبت كلا" به ازاء هر ده هزار ریال یك هزار ریال دریافت می‌شود.</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">.....» یعنی تعرفه ثبت ملک در دفتر املاک <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>طبق آن قانون 10 درصد بوده است .</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%;" lang="FA">همین تعرفه در قانون بودجه ی سال 1390 به هر ده هزار ریال یک هزار و 500 ریال (<b> 15 درصد </b>) افزایش یافت :«<b>59 ـ به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده می‌شود:</b></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 150%;"></span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>الف ـ برای ثبت ملك در دفتر املاك موضوع ماده (119) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 به‌ازای هر ده هزار(10.000) ریال یك هزار و پانصد (1.500) ریال.... دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی كشور واریز نماید»</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%;" lang="FA">این آخرین تغییر حق الثبت املاک در دفتر املاک است که به موجب کد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مجموعه بخش نامه های ثبتی نیز وصول آن مورد تاکید سازمان ثبت قرار گرفته است .</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%;" lang="FA">مبنای وصول حق الثبت املاک </span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:18.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بر اساس<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>بند ع ماده ی 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ماده ی 18 آئین نامه ی اصلاحی قانون ثبت که در سطور قبل عینا بیان شد مبنای وصول حق الثبت ارزش معاملاتی دارایی است مگر این در محلی ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد که در این صورت برگهای <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ارزیابی ادارات ثبت اسناد و املاک مستند محاسبه ی حق الثبت خواهد بود.</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:18.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">نقش دفاتر اسناد رسمی در وصول بقایای ثبتی ( باقیمانده های حق الثبت )</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:18.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">تبصره های 1 و 2 ماده ی 18 اصلاحی آئین نامه قانون ثبت تکلیف دفاتر اسناد رسمی را در خصوص بقایای ثبتی است معین کرده است : «<span style="color:#244061;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128">تبصره1- (مصوب 8/11/80) چنانچه متقاضی ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق الثبت تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقایای ثبتی ملک را بر اساس قیمت منطقه بندی دریافت و به حساب مربوطه واریز نماید.</span></span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:18.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(36, 64, 97);" lang="FA">تبصره2-(مصوب 8/11/80) در مواردی که پس از ثبت و صدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید ودرمقام معامله برآید طبق تبصره فوق رفتار شود.</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">»</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:18.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">لازم به ذکر است که امکان وصول بقایای ثبتی از طریق سیستم ثبت آنی برای دفاتر اسناد رسمی فراهم گردیده است . چنانچه آخرین ارزش منطقه ای مبنای وصول حق الثبت مزبور تغییر نکند نه دفاتر اسناد رسمی حق دارند دوباره بر اساس ارزش منطقه ای بقایای ثبتی اخذ کنند و نه حتی ادارات ثبت اسناد واملاک اختیار گرفتن 15 درصد ارزش معاملاتی املاک در موقع پایان عملیات ثبتی و ثبت ملک در دفتر املاک دارند.</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:18.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt; line-height:18.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:18.0pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">&nbsp;</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"></span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:justify; line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt;"></span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><div id="__zsc_once" align="right"></div><div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once"></div> text/html 2014-10-05T16:56:49+01:00 ebadpoor.mihanblog.com لطیف عبادپور وکالت صغیر به ولایت ولی http://ebadpoor.mihanblog.com/post/60 <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لطیف عبادپور سردفتر اسناد رسمی 10 پارس آباد و </strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانشجوی دکترای حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه </strong></p> <p><br></p> <p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;">موکل : آقای رحیم ....</p> <p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;">وکیل: آقای کریم (صغیر غیر ممیز ) بولایت پدرش آقای جلیل</p> <p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;">موردوکالت : فروش ششدانگ اتومبیل پژوپارس</p> <p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;">شاید سردفتری نباشد که در طول دوران سردفتری اش با&nbsp; وکالت هایی از این قبیل که در بالا&nbsp; نمونه اش بیان شد روبرو نشده باشد . این بدان معنی است که سردفترانی هستند که چنان وکالت نامه هایی را به جهاتی چند&nbsp; می نگارند . یکی ازاین جهات این است که آنان می خواهند اگر وکالت خودرو منجر به انتقال قطعی به خود صغیر شود او ازحق الثبت و مالیات معاف شود .&nbsp;&nbsp; گاهی هم پدر ملکی را برای فرزندش می خرد و امکان تنظیم سند قطعی نیست و تصور می کنند که اگر وکالت فروش ملک بدین گونه نوشته شود ؛ گویای این قصد پدر خواهد بود که ملک را نه برای خود بل برای فرزند خریده است&nbsp; .آیا چنان وکالت نامه هایی صحیحند؟ آیا صغیر سمت وکالت پیدا می کند ؟ آیا ولی می تواند از سوی مولی علیه اموری را که موکل به خود مولی علیه سپرده است انجام دهد ؟ <img src="http://law10.ir/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" _mce_src="http://law10.ir/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" class="mceWPmore mceItemNoResize" title="(ادامه...)"></p> <p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;">آنان که وکالت نامه بیان شده را می نویسند وکالت را قیاس کرده اند با عقد بیع . گویند چرا ولی تواند عقد بیع را برای مولی علیه منعقد کند و نتواند او را طرف عقد وکالت سازد !!</p> <p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;">وقتی ولی قبول ایجاب فروش اتومبیل یا ملکی را ازسوی فرزندش می کند از میان خارج می شود و اثر این قبول در ظرف دارایی صغیر ظاهر می شود . صغیر با قبول ولی مالک اتومبیل یا ملک می شود . برای همین اگر رشیدی خود قبول بیع کند عارض شدن سفه یا جنون بر او موجب برهم خوردن عقد بیع و خروج مبیع ازکیسه اش نمی شود.</p> <p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;">و اما عقد وکالت :</p> <p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;">اگر من صغیر غیر ممیزی را وکیل کنم و ولی اش از سوی او قبول وکالت کند ، آیا با قبول ولی ، صغیر کسوت وکالت می پوشد ؟ به عبارت روشن تر آیا سمت وکالت برای او ایجاد میشود لکن اجرای وکالت نمی تواند بکند ؟</p> <p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;">از دو حالت خارج نیست : یا باید گفت با قبول ولی هم او نمی تواند عنوان وکیلی بیابد یا باید گفت که او می تواند وکیل شود ولی اجرای وکالت نمی تواند بکند .</p> <p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;">پذیرفتن نظر نخست به معنی محروم ساختن اوست از اهلیت تمتع در وکیل شدن .و بنا بر این اعتقاد به بطلان وکالت .</p> <p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;">اگر گوییم که صغیر توان وکیل شدن را دارد و لی توان اجرای وکالت را ندارد ؛ این ناتوانی اجرا هم با حرمان از اصل حق تفاوتی ندارد . چه فرقی هست بین آن که نمی تواند وکیل شود و آن که می تواند وکیل شود ولی توان اجرای آن را ندارد ؟ شاید گفته شود که اگر تواند وکیل شود ونتواند اجرای وکالت کند ؛ ولی او از سوی او امور وکالت را انجام می دهد . گوییم ولی صلاحیت اداره ی امور مولی علیه را دارد ( ماده ی 1183 قانون مدنی ) و&nbsp; امور مندرج در وکالت نامه امور مولی علیه نیست تا ولی بتواند به جای او انجام دهد ؛ بلکه امور مربوط به موکل وکالت نامه هست&nbsp; و قصد موکل وکیل نمودن خود ولی هم نیست تا او بتواند موردوکالت را انجام دهد .</p> <p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;">اگر موکل در پی وکیل نمودن ولی بود واسط قراردادن صغیر بیهوده خواهد بود &nbsp;و در این صورت حتی در موردی که ولی به استناد چنان وکالت نامه ای اتومبیل را به نام صغیر می کند نباید سند قطعی را معاف از حق الثبت و مالیات نقل و انتقال دانست د چرا که موکل خود ولی را وکیل قرارداده است نه صغیر را .</p> <p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;">نویسنده ی این سطور را اعتقاد بر این است که سمت وکیلی برای صغیر با قبول ولی ایجاد نمی شود اولا به استناد ماده ی 662 قانون مدنی که تصریح می کند : » ...... وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد «&nbsp; . به صراحت این ماده کسی که اهلیت انجام کاری را ندارد نمی تواند وکیل انجام آن باشد .</p> <p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;">ثانیا اگر او بتواند عنوان وکیلی کسب کند و فقط توانایی اجرا ندارد نباید محجور شدن وکیل موجب بطلان وکالت شود . &nbsp;ماده ی 682 قانون مدنی:« محجوریت موکل موجب بطلان وکالت میشود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن ها نمی باشد و <strong>همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد »</strong></p> <p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;">اگر سمت وکیلی بتواند برای محجورین با قبول ولی ایجاد شود عارض شدن سفه و جنون بر وکیل بعد از انعقاد آن ازسوی خودش نیز نباید موجب بطلان عقد وکالت انعقادی شود و باید فقط توان اجرای وکالت را از او بگیرد .حال آن که در هر دو ماده توان وکیل شدن منوط به توان انجام و توان اقدام شده است .</p> <p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;">اگر علت حکم ماده ی1631 قانون مدنی در ممنوعیت انتخاب صغار و مجانین به عنوان قیم ، ناتوانی آنها در انجام امور مولی علیه باشد از ملاک این ماده&nbsp; نیز باید بهره جست و بر آن بود که محجور توان وکیل شدن ندارد از آن رو&nbsp; که توان اجرای وکالت ندارد .</p> <p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;">بنابراین : در وکالت نامه هایی که صغیر&nbsp; بولایت ولی وکیل شده است چون به استناد مواد 662 و 682 و 1631 قانون مدنی بنا به تحلیلی که شد صغیر توان وکیل شدن ندارد چنین وکالت نامه هایی باطل است و اگر هم صغیر بتواند وکیل شود چون توان اجرای وکالت ندارد ناتوانی در اجرا ، توان وکیل شدن را بیهوده می سازد چرا که ولی فقط قبول وکالت ازسوی او می کند وچون امر ( به مفهوم مقرر در ماده ی 656 قانون مدنی ) ،&nbsp; امر موکل است نه امر مربوط به صغیر ولی&nbsp; صلاحیت اجرای وکالت را ندارد. خود ولی هم وکیل نشده است تا بتواند مورد وکالت را انجام دهد چرا که موکل در افق نفس خویش وکیل شدن صغیر را اراده ی کرده است نه وکیل شدن ولی را . اگر کسی قائل باشد به این که موکل ولی را وکیل نموده است واسط قراردادن صغیر عبث و بیهوده خواهد نمود .</p> <p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;"><br></p> text/html 2014-08-29T09:21:43+01:00 ebadpoor.mihanblog.com لطیف عبادپور تاثیر فسخ صلح مقدم در انتقال اجرایی موخر http://ebadpoor.mihanblog.com/post/59 &nbsp;<STRONG>لطیف عبادپور سردفتر اسناد رسمی 10 پارس آباد و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی </STRONG>&nbsp; <P style="TEXT-ALIGN: justify" _mce_style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" _mce_style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ششدانگ یکباب آپارتمان مسکونی در قبال تسهیلات دریافتی مالک در رهن بانک ملت قرار گرفت . پس ازچندی بانک موافقت کرد مالک آپارتمان را به نحو صلح محاباتی خیاری و با حفظ حقوق بانک منتقل کند. سند صلح نامه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شد البته مصالح برای خود به مدت ده سال شرط خیار کرد . تسهیلات پرداخت نشد و به تقاضای بانک اجراییه صادر شد و آخر الامر آپارتمان قصه ی ما به موجب سند انتقال اجرایی به تملک بانک در آمد .&nbsp;&nbsp; مالک دست به کار شد تا تدبیر واقعه کند و رقبه از کف بانک برون سازد . به نظرش رسید چه تدبیری به از این که فسخ صلح کند تا بلکه این فسخ به انتقال اجرایی هم سرایت کند و آپارتمان از کف رفته دگرباره به کف آید . آیا با فسخ صلح مقدم ، انتقال اجرایی موخر منفسخ تلقی میشود ؟ <IMG class="mceWPmore mceItemNoResize" title=(ادامه...) alt="" src="http://law10.ir/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" _mce_src="http://law10.ir/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" _mce_style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; درست است که طبق ماده 460 قانون مدنی من علیه الخیار نمی تواند در مورد معامله تصرفاتی منافی با خیار کند لکن در مانحن فیه بانک پیش از آن که صلح خیاری منعقد شود نسبت به آپارتمان مورد اشاره حق وثیقه پیدا کرده است . وثیقه برای آن است که گر راهن ادای دین نکند مرتهن تواند به کمک مراجع قانونی وبا رعایت مقررات قانونی رهینه را بفروشد و طلب خویش از آن محل تحصیل کند . پس صلح مورد رهن خللی به حق وثیقه ای که قبلا برای بانک ایجاد شده است وارد نمی کند بخصوص که بانک با حفظ حقوق خود اذن مصالحه داده است .</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" _mce_style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;اگر صلح مقید&nbsp;به رعایت حق بانک است ، شرط خیار اندراجی نیز با این قید همراه است . وقتی بانک به مالک اذن تملیک مورد رهن به دیگری با درج&nbsp;خیار شرط به قید&nbsp;حفظ حقوق خویش می دهد این بدان معنی است که بانک خواسته است خیار در رابطه بین طرفین مصالحه اثربخش باشد نه این که خیار به بی اثر شدن رهن بطور غیر مستقیم انجامد . که اگر چنین قصدی بود این قید که صلح خیاری باحفظ حقوق بانک بلامانع است بیهوده خواهد نمود. تمام حقوق وتعهدات ناشی از صلح آپارتمان مقید است به حفظ حقوق بانک . یعنی هم مصالح ملتزم به رعایت حق وثیقه بانک است و هم متصالح . اعمال حقوقی طرفین تا زمان انتقال اجرایی هیچ تاثیری در حق وثیقه ای که برای بانک قبلا ایجاد شده است نخواهد داشت. توجه به ماده ی 455 قانون مدنی جای تردیدی در این باره نمی گذارد : « اگر پس از عقد بیع ، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد ، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد» بخصوص که در این مسئله توافق طرفین مصالحه مقید به رعایت حقوقی است که قبلا به موجب قرارداد رهنی برای بانک ایجاد شده است .</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" _mce_style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;بنابراین یا باید قائل بود: 1- براین که مصالح حق فسخ تا جایی دارد که اعمال حق مزبور منافاتی با حق وثیقه ی بانک نداشته باشد .در نتیجه او وقتی می تواند عقد صلح را فسخ کند که مطالبات بانک پرداخت شده باشد . یا 2- در صورت منتهی شدن رهن به انتقال اجرایی و فسخ صلح ازسوی مصالح ، مورد صلح را باید حکما تلف شده دانست و متصالح را ملزم به پرداخت قیمت آپارتمان به مصالح کرد و این با اصل عدم لغو نیز انطباق دارد که اصل عدم لغو خیارشرط اندراجی است . با این کار جمع بین دو حق ایجاد شده هم می شود:&nbsp; هم حق وثیقه بانک و هم حق خیار مصالح .</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" _mce_style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بدیهی است اگر مصالح قبل از انتقال اجرایی در هر مرحله ای فسخ صلح کند صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی باید به طرفیت او هم باشد چرا که او با فسخ مالک آپارتمان مورد وثیقه میشود . برای این که باب هرگونه اختلاف بسته شود و بهانه ای برای شانه خالی کردن از تعهدات برای طرفین باقی نماند بهتر آن است که در صلح نامه تصریح شود که فسخ عقد صلح تاثیری در رهن و حتی انتقال اجرایی نخواهد داشت و در صورتی که بعد از انتقال اجرایی مصالح به مقام فسخ بر آید او مستحق قیمت روز آپارتمان خواهد بود . از سردفتر به عنوان متخصص سند هم انتظار این است که صلح نامه را چنان تحریر کند که جایی برای گفتگوهای طرفین نباشد و قضات&nbsp; نیز نتوانند تعبیر و تفسیرهای متفاوت از الفاظ و عبارات به کار رفته در آن کنند .</P> text/html 2014-07-09T06:14:31+01:00 ebadpoor.mihanblog.com لطیف عبادپور وکالت صغیر به اتفاق کبیر http://ebadpoor.mihanblog.com/post/58 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:22.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">وکالت صغیر به اتفاق کبیر<sup>1</sup></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>لطیف عبادپور سردفتراسناد رسمی 10 پارس آباد و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Zar&quot;" lang="AR-SA">آیا صغیر را می توان بانضمام كبیر وكیل قرار داد ؟ فرضا در وكالت نامه ای ، ششدانگ پلاك ثبتی ... را به دونفر بصورت بالمناصفه و بالسویه وكالت داد كه یكی از آنها صغیر باشد ؟ </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Zar&quot;" lang="AR-SA">هیچ پرسشی بی جهت از ذهن نمی تراود . اگر از سائل پرسیده شود که آیا صغیر تواند به تنهایی وکیل شود ؟ قطعا با استناد به مواد <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>662 و 682 <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>قانون مدنی <sup>2</sup>پاسخ را منفی خواهد دانست که وکیل باید برای انجام مورد وکالت اهلیت داشته باشد تا وکالت امکان تحقق داشته باشد و چون حجر عارض بر وکیل شود وکالت حاصل باطل شود . </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Zar&quot;" lang="AR-SA">پس این سوال از کجا به ذهن سائل خطور کرده است <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>؟ بی گمان ماده ی 856 قانون مدنی در این میان بی تقصی نبوده است : « صغیر را می توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرارداد . در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر » . </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:.5in; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="AR-SA">اما وکالت را قیاس با وصایت نتوان کرد که یکی عقد است و آن دگر ایقاع . امکان وصایت معلق به رفع حجر را از ماده ی 856 قانون مدنی و <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>واضح تر از آن از ماده ی 855 آن قانون <sup>3</sup>( وصایت به نحو ترتیب ) می توان استنباط کرد .وصایت در زمره ی ایقاعات است و متکی به اراده ی موصی . اراده ی وصی را نقشی در ایجاد این سمت نیست . پس لازم نیست وصی پیش از مبادرت به اجرای وصایت اهلیت داشته باشد . <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>( کاتوزیان ، حقوق مدنی ، ج 3 ، ص 454)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:.5in; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="AR-SA">بنابر این اگر نتوانیم وکالت را با وصایت قیاس کنیم . فرقی بین آن که صغیر به تنهایی وکیل قرار گیرد با آن که به اتفاق کبیر وکیل شود نخواهد بود . فرق در آن خواهد بود که اگر چنین سندی در دفتر اسنادی تنظیم شده باشد و صغیری به اتفاق کبیر وکیل قرار گرفته باشد ؛ چنانچه وکالت بالانفراد باشد ؛ وکالت را باید دو وکالت مستقل دانست و یکی را صحیح شناخت و آن دیگری را باطل . <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>اگر وکالت تنظیمی وکالت بالاجتماع باشد چون وکالت نسبت به صغیر تحقق ناپذیر است نسبت به کبیر هم تحقق نخواهد یافت چون شرط اجتماع از ابتدا حاصل نیست و در نتیجه وکالتی بوجود نمی آید . </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">پی نوشت ها :</span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list: Ignore">1<font size="1">-</font><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><font size="1"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مراد کبیر رشید است</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list: Ignore">2-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ماده ی 662 قانون مدنی : « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد .»</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ماده ی 682 قانون مدنی : « محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد .»</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list: Ignore">3-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ماده ی 855 قانون مدنی : « موصی می تواند چند نفر را بنحو ترتیب وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا .»</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2014-06-29T05:22:46+01:00 ebadpoor.mihanblog.com لطیف عبادپور انا لله و انا الیه راجعون http://ebadpoor.mihanblog.com/post/57 <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="AR-SA">«هر که آمد به جهان نقش زوالی دارد»</span> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:56.9pt; margin-bottom:10.0pt;margin-left:49.65pt;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="AR-SA">برادر بزرگوارو همکار ارجمند جناب آقای مراد امیر امینی سردفتر &nbsp; 106&nbsp; پارس آباد </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:56.9pt; margin-bottom:10.0pt;margin-left:49.65pt;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="AR-SA">بی گمان درگذشت برادر بزرگوارتان حجت الاسلام وحید امیر امینی گرد غم برچهره تان پاشیده است. رسم روزگار است که بارها و بارها همه را به چنین آزمونهای سختی می آزماید، این فقدان بزرگ را صمیمانه تسلیت گفته و سربلندی و شکیباییتان را در این کارزار از ایزد منان خواستارم.</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:56.9pt; margin-bottom:10.0pt;margin-left:49.65pt;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="AR-SA"> باشد که روح بلند این عزیز از دست رفته در بارگاه امن الهی و در جوار رحمتش جاودان بیاساید.</span></font><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="AR-SA"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:56.9pt; margin-bottom:10.0pt;margin-left:49.65pt;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="AR-SA"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با تشکر و احترام لطیف عبادپور سردفتر اسناد رسمی 10 پارس آباد</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:56.9pt; margin-bottom:10.0pt;margin-left:49.65pt;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="AR-SA">به اطلاع همکاران بسیار گرامی می رساند که مجلس ختم عزیز از دست رفته امشب از ساعت 10 الی 11 در مسجد المهدی محله فرودگاه پارس آباد برگزار خواهد شد .<br></span></p> text/html 2013-11-07T08:04:50+01:00 ebadpoor.mihanblog.com لطیف عبادپور تشکر و قدردانی http://ebadpoor.mihanblog.com/post/56 <h2 style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;">انتخابات هیئت مدیره ی اولین دوره ی کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل با شکوه تمام و حضور نزدیک به اتفاق سردفتران و دفتریاران استان به نحوی شایسته و سالم &nbsp;به تاریخ دهم آبان ماه 1392 &nbsp;در محل ساختمان جامعه ی سردفتران برگزار گردید.استان ما از قرار معلوم هفتمین استانی است که به این انتخابات سرنوشت ساز همت گمارده است . حضور فعالانه همکاران در انتخابات نشانگر اهتمام جدی و احساس مسوولیت آنها در قبال انبوه مشکلات و دشواریهایی است که در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی با آن ها روبروست . حضور مسوولانه همکاران بزرگوار مدیریت مسوولانه ای را می طلبد و مسوولیت هیئت مدیره را در اولین دوره ی مدیریت کانون دوچندان می سازد ؛ امری که منتخبین &nbsp;در انجام وطایف قانونی خویش نباید از آن غفلت کنند که به وقتش سخن ها در این باره خواهیم داشت و لکن به جاست در اینجا مراتب قدردانی خویش را به حضور شریف تک تک اعضای محترم هیات نطارت : جناب آقای شهرام دهقانی مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک و جناب آقای نجفی و جناب آقای محمودی معاونت محترم قضایی و ریاست محترم حفاطت اطلاعات اداره کل دادگستری استان و جناب آقای موسوی و جناب آقای داداشی و جناب آقای خداداد معاونین&nbsp;و ریاست محترم حفاطت اطلاعات اداره کل ثبت و جنابان آقایان نوری و نطری و فرهودی نمایندگان محترم سردفتران و دفتریاران در هیات نطارت و کلیه پرسنل و دست اندرکاران انتخابات که الحق و الانصاف برگزاری سالم و با صلابت انتخابات محصول احساس مسوولیت آن بزرگواران بود اعلام کنم و همین طور لازم است از حضور پرشور تمامی همکاران گرامی ؛همکاران عزیزم در مرکز استان و نمین و آبی بیگلو و هیر و نیر &nbsp;و همکاران گرامی ام در پارس آباد و اصلاندوز ومشگین شهر و رضی و خلخال و کوثر و هشتجین &nbsp;و گرمی و انگوت &nbsp;و بیله سوار و جعفر آباد اعم از دوستانی که اینجانب را لایق خدمت گداری دانسته اند و دوستانی که بنا به &nbsp;جهاتی حقیر در لیست انتخابی شان نبودم با عرض ادب تشکر و قدردانی نمایم و به منتخبین انتخابات نیز از صمیم قلب تبریک &nbsp;می گویم و دست تک تک آن ها را می فشارم و امیددارم با هم اندیشی و همفکری و تشریک مساعی کلیه ی همکاران بتوانیم معضلات موجود بر سر راه سردفتری و دفتریاری را یکی پس از دیگری از سر راه بر داریم و با کمک کانون های سراسر کشور؛ سردفتری و دفتریاری را در فراز ترین نقطه ی جامعه ی حقوقی کشور بنشانیم .</h2><h2 style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با تشکر و احترام:لطیف &nbsp;عبادپور</h2> text/html 2013-08-11T14:59:54+01:00 ebadpoor.mihanblog.com لطیف عبادپور به بهانه موافقت سازمان ثبت با تشكیل كانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل http://ebadpoor.mihanblog.com/post/55 <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: 175.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; text-align: justify;" _mce_style="margin-top: 0cm; margin-right: 175.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" _mce_style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">لطیف عبادپور سردفتر اسناد رسمی 10 پارس آباد و دانشجوی دوره ی دكترای حقوق خصوصی <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>و مدرس دانشگاه </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;" _mce_style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" _mce_style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;" _mce_style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" _mce_style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">سردفتر کاتب بالعدل است؛ و بلندترین سوره ی قران‌نازل در شان او ( آیه ی 283 سوره ی مباركه بقره ) <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>او را در كتاب مقدس نشان است و در تقویم ایام نامی نیست . <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;" _mce_style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" _mce_style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">سردفتر قاضی<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>است و محصول کارش بسان محصول کار او؛ با این تفاوت که قاضی رفع اختلاف می کند و سردفتر<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>منع اختلاف. <img src="http://law10.ir/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" _mce_src="http://law10.ir/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" class="mceWPmore mceItemNoResize" title="(ادامه...)">قاضی حکم صادر می کند و سردفتر هم؛ هر چند که آنچه از قلم سردفتر صادر می شود نامش نه حكم بل هست<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>«سند» و این سند اگر حكم نیست خاصیت «حکم» را <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>داراست گذشته از خاصیت های دیگرش که حکم ندارد. حکم هم لازم الاجراست و سند هم. آن یکی بعد از کش و قوس<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>های فراوان و طی<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>تشریفات عدیده پا به نقطه وجود می گذارد و لازم الاجرائی<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>تحصیل می کند و لیکن این یکی هم به صرف <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>این که قلم شخصی با نام «سردفتر» آن را بوجود آورده است می تواند اجرا شود؛ و نیازی هم به صدور حکم از<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>سوی قاضی<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>نیست. آن یکی را نه علم قاضی که بل ادله طرفین یاری کننده است و علم قاضی را اثری در آن نتواند بود و اعتبارش نه مطلق که نسبی است و این <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>یکی را علم و تصدیق سردفتر ارزش و اعتبار بخشنده است و اعتبارش نیز در بسیاری موارد مطلق است و نه نسبی.( ماده ی 72 قانون ثبت ) </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;" _mce_style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" _mce_style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">دست پخت سردفتر لازم الاجراست،(ماده 92 قانو ثبت ) معتبر است و <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>از انکار و تردید مصون ( ماده 70 قانون ثبت ) <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>مستنکف از اعتبار دادن به آن باید منفصل شود ولو این که قاضی باشد (م 73 قانون ثبت ) دعوی بر خلاف مندرجات آن به شهادت شهود پذیرفته نمی شود(م 1309 قانون مدنی )مبنای رسیدگی به اصالت اسناد عادی<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>است و ... ولی آیا شان و مرتبه­ ای که این اثر دارد متناسب با شان و مرتبه­ ای است که برای خالق آن ( سردفتر ) شناخته شده است؛ آیا سردفتر<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>به عنوان خالق سند بهره­ ی ناچیزی از شان و شوکتی که قانون گذار<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>برای سند شناخته است؛ نصیبش هست. واقعیت این است که مقنن علیرغم لطف ویژه ­اش نسبت به سند خالق آن را به دست فراموشی سپرده است و این روند نامعقول تاثیر خود را بر مخلوق<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>نیز گذاشته است و بدین سان می بینیم بر تعداد دادخواست­های اعلام بی اعتباری سند رسمی و شکوائیه های دائر بر ادعای جعل معنوی افزوده می­ شود هر چند که این دعاوی<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>نتیجه­ ای جز سرگردانی سران دفاتر در راه­روهای دادسراها و دادگاه­ها نداشته است و آخر الامر حجیت سند بطور قطع اعلام شده است. به هر حال این عدم تناسب<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>بین شأن سند و خالق آن (سردفتر) از کجا نشأت می گیرد؟ قاضی تامین است و وكیل از تامینات شغل قضا برخوردار ، كار سردفتر چه از كار این دو شغل شریف كم دارد كه از تامینات قانونی او را بهره ای نیست اگر امین است چرا تامین نباشد . </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;" _mce_style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" _mce_style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">سردفتر وکیل است. وکیل مادام­ العمر و مجانی آنچه که او می­نویسد؛ وکیل مدافع سند. او باید تا آخر عمر مدافع و نگاهبان و پشتیبان سند باشد اگرچه<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>روزگاری<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>برای تسجیل آن مبلغی کمتر از یکصد تومان به عنوان حق التحریر اخذ نموده باشد. او <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>با یک دادخواست و شکایت واهی بارها و بارها و ساعت ها و روزها باید پشت درهای بسته حاکم دادگاه که روزی<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>شاید هم صندلی اش در دانشگاه بوده است منتظر بایستد تا وقت رسیدگی به پرونده اش برسد <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>اگرچه حتماً پایان کار به نفع او باشد. بگذریم از اتهامات رسمی و غیر رسمی که در حق او روا داشته می شود .</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;" _mce_style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" _mce_style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">سردفتر مشاور<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>حقوقی<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>است؛ او باید با صبر و حوصله، سخنان مراجعین اش را بشنود و راهنمایشان باشد و بسیاری از اوقات از ضمیر آنها نیز<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>باخبر باشد و حرف های نگفته اشان را از سکوتشان بشنود و راه از چاه بنمایاند و الا باید جوابگو باشد. <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>این مشاور<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>ممکن است گاهی ساعت دو نیمه شب سراسیمه<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>با صدای زنگ تلفن، خواب آلود بسوی گوشی تلفن شیرجه رود که مبادا<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>اتفاق ناگواری<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>این تماس را سبب است و باید به سوی محل اتفاق روانه شود؛ <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>لکن بشنود از آن سوی خط <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>که دارد معامله ای را در آن وقت شب با دیگری انجام می دهد و نیاز به راهنمائی وی به قید ده فوریت دارد و اگر راهنمائی او نباشد ضرری جبران ناپذیر در انتظارش خواهد بود و باید از صاحب كلام <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>دفع ضرر شود و معامله­ ی شبانه اش جوش بخورد حال این جوش خوردن به قیمت سکته و ایست قلبی سردفتر هم تمام شود هیچ ایرادی نتوان کرد و او را باکی<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>نیست. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;" _mce_style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" _mce_style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">سردفتر مامور مالیات است و متصدی<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>وصول عوارض و حق بیمه و گاهی بدهی آب<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>و برق و گاز و تلفن از نوع ثابت و سیار و غیر ذالک و البته از سنخ بی­ مواجب بوده و کوچکترین قصور و بی­توجهی مسئولیت انتظامی و تضامنی و ... در پرداخت آنها <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>در انتظارش هست و بسیاری از موارد باید تاوان قصورش را در قبال متعامل نیز بپردازد. پس این سردفتر از کارمند دولت چیزی کم ندارد و فقط اسم و مزایایش را ندارد که آن هم قابل توجه نیست و همین که «کار» کارمند را دارد و کارانه اش به جیب<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>کارمند می رود باید شاكر بود همین كه ابلاغ سردفتری پس از طی هفت خوان رستم برایش صادر شده باید ممنون باشد و دم بر نیاورد چون بر اساس قانون اساسی همه حق اشتغال دارند الا سردفتر. پس باید تكالیف رنگارنگ را پذیرا باشد و دم نزند . </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;" _mce_style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" _mce_style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">سردفتر وقتی کارفرما می شود؛ کارفرمائی او نیز قوز بالاقوز است و قانون دفاتر<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>اسناد رسمی و قوانین و مقررات ثبتی كم بود قانون کار نیز افزوده گشت بر آنها و بدین سان: <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>نهادند قوزیش بالای قوز <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>و <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>باید هم قانون كار بر رابطه اش با زیر مجموعه هایش حکمفرما باشد و هم قوانین و مقررات ثبتی . راست بجنبد تیغ قانون کار در گلویش قرار گیرد و چپ&nbsp; بپیچد نظارت ثبتی شاهرگش را نشان رود. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;" _mce_style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" _mce_style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">سردفتر وقتی در مقام مجری قانون ظاهر می شود باید مو را از ماست بیرون بکشد و باز وقتی قانون و یا حتی بخشنامه می خواهد در موردش اجرا شود باید طابق النعل بالنعل بدون هیچگونه اغماض باشد. همه ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی را به خاطر دارند . آن ماده انجام امور<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>مختلف را منوط به اخذ مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت مراجعین می دانست. امر صدور پروانه کسب، صدور گواهینامه رانندگی، اعطاء تسهیلان بانکی و .... <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>چه بسیار سردفترانی که به صرف نبود مدرک نظام وظیفه در میان مدارک پیوست سند محکوم به انفصال های چند ماهه شدند؛ ولی آیا کارمند بانک، درجه دار راهنمائی، کارمند شهرداری و ... می توان سراغ گرفت که فقط به دلیل نگرفتن مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت لااقل توبیخ شفاهی یا کتبی شده باشد تا چه برسد به انفصال و این مشتی است نمونه از خروار .</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;" _mce_style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" _mce_style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">نوبت به بازرسی وقتی رسد بازرسی دفاتر اسناد را هیبتی دیگر است . بازرسی <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>چند و چندین باره دفتر <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>روا باشد گهی کلی و گاه اجمالی ، <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>زمانی با شکایت و <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>وقتی بی شكایت و البته با ارسال كاغذ پاره ای بی نام ونشان . اگر بگویم زمان<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>و مكان هم نمی شناسد بد و بیراه نگفته ام ؛ آیا شنیده اید كسی را ساعت 23 شب از خانه اش به محل كارش خوانند تا امورش بازرسی كنند؟ این كار را در مورد سردفتر كرده اند .چرا نباید نظام بازرسی قانونمند و واحدی در سراسر كشور حاكم باشد و بازرسان پاسخگوی صورتجلسات تنظیمی خود نباشند ؟ تا چندی پیش می گفتند <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>تنظیم سند بر خلاف مقررات نموده ای بدون این که معلوم باشد آن مقررات چه سنخ مقرراتی است: قانون یا آیین نامه و یا بخشنامه. که اگر وجود داشت حتماً ماده یا شماره­ اش قید می­ شد <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>و جالب این كه همین سنخ گزارشات منتهی به احكام انفصال هم می شد . كسی نمی تواند برای قبل از 1378 حتی بخشنامه ای برای اخذ عدم خلافی در تنظیم اسناد اتومبیل پیدا كند ولی همه ی آنانی كه در آن <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>روزها سردفتر بودند فراموش نكرده اند كه حتی گذشت یك روز هم برای گواهی های عدم خلاف قابل اغماض نبود و كم نبودند سردفترانی كه به اتهام تنظیم سند به استناد گواهی های عدم خلاف منقضی شده ( و صرفا به خاطر یك روز )محكوم به انفصال بیش از 3 ماه گشتند . <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;" _mce_style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" _mce_style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>یکی از مسوولان با رشته فقه و مبانی حقوق می خواست سردفتر شود و برای موفقیت در آزمون سردفتری ناچار از مطالعه قوانین و مقررات ثبتی<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>و از جمله قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و ... و آئین نامه های مربوط گردید نتیجه جالب بود و آن این که آن مسئول<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>محترم به کار خود چسبید و قید شغل سردفتری را برای همیشه زد. می گفت با خواندن چندین ماده از این مقررات فهمیدم که شغل سختی است و مرا طاقت <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>تلبس به آن شغل نیست . می گفت اگر سیستم نظارتی حاکم بر سردفتران در تمامی بخشها و شئونات جامعه اعمال می شد ما شاید در مملکت <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>مشکلی نداشتیم. می گفت وقتی این مقررات را می خواندم احساس می کردم که دوام و بقای جامعه در این است که وضعیتی بوجود آید که فقظ شخصی<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>به نام سردفتر از مسیر خود منحرف نشود<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>و اگر کار او درست باشد ارکان دیگر جامعه از راه بدر نخواهند شد. این برداشت مسئولی است که نه از درون این جامعه سردفتری به موضوع<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>می نگرد و نه کارش<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>ایجاب می کند که ارتباطی با مشکلات این صنف داشته باشد و بلکه چند روزی فقط چند ماده از مقررات مربوط<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>به آنها را خوانده است. واقعیت این است که سردفتر هر جا رود (البته در کشور خودمان) آسمان سردفتری همین رنگ است و مشکلاتش همگون. هر مسئله از مسائل سردفتری با مشکلات متعدد تنیده شده است: مسئله حق التحریر، تحمیل وصول<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>بدهی های ادارات بی­ هیچ مزد و حق الزحمه با مسئولیت­های سنگین برای جبران ضرر و زیان وارد بر ادارات، مساله استعلام، شریک ساختن دیگران با سردفتر در دفترخانه بدون تعیین مسئولیت انتظامی و مدنی و کیفری شفاف بر این شرکا، میزان حق بیمه پرداختی و سنخیت نداشتن خدمات ارائه شده با مبالغ پرداختی، سهیم ساختن دیگران در درآمدهائی که نقشی در ایجاد آن ندارند، نادیده انگاشتن زحمات سردفتر در حالی که بیشتر<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>سردفتران خود به عنوان کارمندی مانند کارکنان دیگر، بخش قابل توجهی از اموراتی که بر عهده کارکنان محول<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>است انجام می دهند. چاره­ ای هم ندارند چرا که کارمندان دیگر توانائی و صلاحیت انجام آن را ندارند. مسئله حق التنظیم اسناد که هیچگاه به آن توجهی نشده است، بخشنامه های تکلیفی که چنان در جای نرم و راحت خود جاخوش کرده­ اند که گویا به همین زودی­ها حاضر به دست کشیدن از سر کچل سردفتر نیستند، مالیات شغلی سردفتران، پیشرفته شدن نحوه ی ارتکاب جرائم و حرفه­ ای شدن جرائم مربوط به اسناد که هر چه زمان می گذرد انجام کار را برای سردفتر لایطاق ساخته است و می­ رود که حیثیت او را بر باد دهد. شمول<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>قانون کار بر کارکنان دفاتر اسناد رسمی، لیست بلند بالای افراد ممنوع المعامله و بررسی وضعیت مراجعین از این حیث و سرمایه های عظیمی که سران دفاتر اسناد رسمی در این راه مصروف ساخته اند وتجدیدنظر چهارسال به چهار سال و گاهی طولانی تر ازآن&nbsp; در تعرفه های حق التحریر علیرغم تورم سرسام آور <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>و ... که ذکر تک تک آنها باعث می­شود مثنوی هفتاد من کاغذ شود و <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>مجالی به ذكر آن ها در این وجیز نیست و همکاران عزیز هر کدام در این مدت به فراخور به بیشترین آن ها پرداخته اند <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>و <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>اگرچه گوش شنوائی نبوده است و اجرشان با خدا. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;" _mce_style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" _mce_style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">همکاری می گفت هر سندی به مثابه بمبی است که سردفتر نمی­ داند کی منفجر خواهد شد و آن دیگری در پاسخ همکار ثبتی که حقوق خود را با درآمد دفتریار و سردفتر مقایسه کرده بود گفته بود که آیا می دانی که با ورود هر مراجعه کننده با چهره­ ای برافروخته، روزانه چند بار قلبم از جایش کنده شده و ناچار در زیر میزها و صندلی ها به دنبال قلب از جا کنده ­ام می­گردم که مبادا در سند کلمه­ ای از قلم افتاده و حال پاسخ او چون دهم و تشرهای ثبت چگونه تحمل كنم .آن دیگری وقتی دو هفته پشت سر هم دردسری به سراغش نیامده بود در پوست خود<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>نمی­ گنجید؛ و آن یکی از یادآوری مشکلاتی که در کسوت سردفتری گریبانش را گرفته بود خشم آگین می­شد که با هزار مصیبت فراموشش کرده بودم و چرا یادآور شدی و ...آن یکی ده سال کارمند دولت بود هوس سردفتری نمود و سردفتر گشت و ای <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>کاش نمی­ گشت! می گفت همان ماه اول معده ام خونریزی كرد&nbsp;<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>و پزشکان گفتند حاصل استرس هست خواست <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>برگردد پل­ها را خراب شده یافت مگر شغل از دست رفته بار دگر بازگردد دردست؟! </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;" _mce_style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" _mce_style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>همه­ ی این ها به جای خود، رکود و جمود و سستی و بی تفاوتی و احتیاط کاری و مصلحت اندیشی های حاکم بین سران دفاتر، مشکلات را دو چندان ساخته است. آیا یک هزارم&nbsp; آن جنب و جوش و احساس مسئولیتی که در بین صنوف دیگر <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>در مواجهه با مسائل و مشکلات شغلی آنها وجود دارد در بین سردفتران هست؛ اگر سردفتران خود به فکر حل مشکلات خود نباشند چگونه می توان از دیگران انتظار داشت که بیایند تدببری برای مشکلات آن ها بیندیشند. آیا از این همه خیل سردفتران ( نزدیك به 8000 سردفتر) گذشته از تعدادی معدود حاضر شده­ اند حداقل قلم خود را در جهت طرح مشکلات شغلی صنف به کار گیرند و از تریبون مجله کانون یا مجلات دیگر آن­ها را منعکس کنند تا <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>بلکه گوش شنوائی برای حل و فصل آن­ها پیدا شود. آیا یک هزارم اوقاتی را که صرف رقابت و تصاحب اسناد همدیگر کرده­ ایم صرف حل مشکلاتمان کرده­ ایم؛&nbsp; چه باید کرد؟ </span></p> <p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;" _mce_style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">گفته­ اند یک دست صدا ندارد ، یدالله مع الجماعه .<span class="text"> </span></span><span> </span><span class="text"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;" _mce_style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"><span> </span><span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></span><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;" _mce_style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>باید تمام توش و توان خود را به کار گرفت و دست در<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>دست هم داد تا بر مشکلات فائق آمد تا زمانی که این حقوقدانان ساکن و جامد، فکر و اندیشه، زبان و بیان و کار و عمل خود را همسو و متفق در جهت رفع دشواری ها به جریان و سیلان <span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>نیندازند سردفتر وضعیتی بهتر از این نخواهد داشت و این اتفاق و اتحاد لباس عمل به خود نخواهد پوشید مگر این که سردفتران و دفتریاران دارای تشكلات صنفی باشند تا پی گیر مسائل و مشكلات آن ها باشد<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>و تشكیل كانون های سردفتران و دفتریاران استان ها اتفاق میمون و مباركی است كه وجود آن ها در كنار كانون سردفتران و دفتریاران مركز می تواند بسیار كارساز باشد؛&nbsp; و حال كه ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با تشكیل كانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل موافقت فرموده اند بر ماست كه بطور فعال در انتخابات كانون شركت نماییم به این امید که با همكاری و همیاری كانون های استان ها و كانون مركز مشکلات سردفتری یکی بعد از دیگری از عالم سردفتری رخت بربندد و سردفتران دلگرم و پرجنب و جوش در خدمت مردم قدرشناس این مرز و بوم باشند. كه چو هم پشت باشید و هم یك زبان<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>/<span style="mso-spacerun: yes;" _mce_style="mso-spacerun: yes;"> </span>یكی كوه كندن زبن می توان .</span></p> <p><br></p> <p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;"><br></p> <p>&nbsp;</p> text/html 2011-07-06T16:51:03+01:00 ebadpoor.mihanblog.com لطیف عبادپور وبسایت حقوق فردا http://ebadpoor.mihanblog.com/post/54 <div style="text-align: justify;"> <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3">دوستان سلام </font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3">با توجه به این که مدتی است وبسایت حقوق فردا به آدرس :&nbsp;&nbsp;&nbsp; LAW10.IR&nbsp;&nbsp; به مدیریت اینجانب دایر شده است و اگرچه در آغاز راه است ؛ به اطلاع می رسانم بعد از این هیچ مطلب جدیدی در آدرس :&nbsp; ebadpoor.mihanblog.com &nbsp; خدمت دوستان ارائه نخواهد شد و مطالب جدید در وبسایت حقوق فردا تقدیم خواهد شد . دعوت می کنم مطلب ( اختصار نویسی در سند رسمی ) را در وبسایت حقوق فردا ملاحظه فرمایید.&nbsp; &nbsp;&nbsp; </font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"> </font></div> text/html 2011-04-13T13:35:11+01:00 ebadpoor.mihanblog.com لطیف عبادپور www.law10.ir http://ebadpoor.mihanblog.com/post/53 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><A title=law10.ir href="http://blog.law10.ir/" target=""></A><A title="" href="http://law10.ir/" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.imgbox.de/users/schahed/Law10_1_01.png"></A><BR><BR><FONT size=3>وبلاگ شخصی لطیف عبادپور به آدرس زیر منتقل شد:<BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN></FONT><FONT size=4>http://law10.ir</FONT><FONT size=3><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><BR>وب سایت حقوق فردا<BR></FONT><FONT style="FONT-WEIGHT: bold" size=5><A title="" href="http://www.blog.law10.ir" target=_blank><FONT style="FONT-WEIGHT: bold" size=5>blog.law10.ir</FONT></A></FONT> </DIV> text/html 2011-03-27T10:58:10+01:00 ebadpoor.mihanblog.com لطیف عبادپور تنطیم اشتباه قرارداد مشارکت مدنی به جای قرارداد فروش اقساطی http://ebadpoor.mihanblog.com/post/51 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Version>14.00</o:Version> </o:DocumentProperties> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a name="OLE_LINK5"></a><a name="OLE_LINK4"></a><a name="OLE_LINK3"></a><a name="OLE_LINK2"></a><a name="OLE_LINK1"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK2"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK3"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK4"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK5"><b><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span></b></span></span></span></span></a><span style="mso-bookmark:OLE_LINK1"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK2"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK3"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK4"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK5"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>طرفین قرارداد مدعی هستند که آنچه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مورد توافق آن ها بوده فروش اقساطی است و مشارکت مدنی تنظیم یافته ناشی از اشتباه متصدی بانک است که به جای نمونه قرارداد فروش اقساطی ، نمونه ی قرارداد مشارکت مدنی را به دفتر اسناد رسمی ارسال کرده و در نتیجه سند اشتباه تنطیم و امضاء شده است . بنابر این سند تنطیمی صورتی است که معنای آن با مقصود طرفین تطبیق ندارد. از مصادیق ماقصد، لم یقع نیست بل ما ثبت لم یقصد و لم یقع . ثبوتا فروش اقساطی است و اثباتا مشارکت مدنی . اگر اثبات شود که چنین گشته است البته این سند اعتباری نخواهد داشت و به درد هیچ یک از طرفین نخواهد خورد. توافق آن ها باید به درستی و به گونه ای که بوده است <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ثبت و مسجل شود تا بتواند به کار آید. دو راه بیش وجود ندارد یا باید سندی نو ساخت یا به مقام اصلاح بر امد . تکلیف شیوه ی نخست معین است و بحثی در آن نتواند بود. سند مشارکت کنار نهاده می شود و این کار می تواند با اقاله انجام شود چرا که فعلا دلیلی بر بی اعتباری سند مزبور نیست و اظهار طرفین ادعائی بیش نیست اگرچه در آن قسمت که به ضرر آنهاست اقرار تلقی و می تواند مورد استناد قرار گیرد . با پرداخت حق الثبت و حق التحریر سند فروش اقساطی تنطیم و به امضاء متعاملین می رسد . در پی راه و روش دگر دویدن یک انگیزه بیش نمی تواند داشته باشد : فرار از حق الثبت و حق التحریر سند دوم . آیا با اقرارنامه اصلاحی می توان تمام مواد مشارکت مدنی را زباله ساخت و تمامی مواد قرارداد فروش اقساطی را به جای آن نهاد؟ این کار اصلاح نیست اصلاح سند، رفع ایراد یا ایرادات آن است به گونه ای که چارچوب آن حفظ شود و اصلاح به استخوان بندی آن خللی وارد نسازد. قبل و بعد از اصلاح بتواند آنچه قصد شده و در عالم اعتبار حقوق واقع گردیده است را بنمایاند . وقتی سندی تمام محتویاتش کنار گذاشته می شود و الفاظ و عبارات جدیدی جای ان را می گیرد هیچ عقل سلیمی این عمل را اصلاح نخواهد دانست . معنی این کار دگرگون ساختن است نه اصلاح . این کار هیچ تفاوتی با شیوه ی نخست ندارد جز آن که نام اقرارنامه اصلاحی را با خود به یدک می کشد ؟ چرا ؟ برای این که حق الثبت و حق التحریر قرارداد فروش اقساطی را نداشته باشد.این را هم باید افزود که اگرچه هر عقدی دو طرف دارد و هست ونیست عقد بر اساس اصل حاکمیت اراده در ید مقتدر آنهاست لیکن چون ماهیت های حقوقی در قالب سند عرضه شدند دو شخص دیگر را <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>هم باید بر طرفین افزود که یکی سند را می سازد و آن دیگری تکیه گاه آن است که اعتبار و عزتش را مدیون این تکیه گاه است . سردفتر حق التحریر می گیرد که سند را بسازد و دولت که حق الثبت به خزانه اش سرازیر می شود تا همیشه یار و یاور سند رسمی باشد؛ اعتبارش را تضمین کند و التزامش را لازم سازد و نسبت به انکار و تردید در آن نیز بی اعتنا باشد . با امضاء سند استحقاق دولت بر حق الثبت مسجل است و با ورود سند در دفتر ، سردفتر کار خویش انجام داده است و عمل شخص محترم است و پس باید اجرت او را داد و اجرت او حق التحریر است . هیچ دلیلی بر اعاده و استرداد یا انجام عملی دیگر به جای حق الثبت و حق التحریر ماخوده نیست . اشتباه متصدی بانک به عنوان یکی از طرفین عقد نمی تواند طرفین را از هزینه ی سند فروش اقساطی برهاند چنانکه اگر این اشتباه از ناحیه ی سردفتر هم بود باید به خرج خویش موجبات تنطیم سند فروش اقساطی را فراهم می کرد . هر کس اشتباه کرد او باید هزینه ی تنطیم سند را بپردازد.ممکن است گفته شود دولت باید از حق الثبت سندی بهره مند شود که امکان اجرا ندارد . باید گفت که شرط استحقاق دولت امضاء سند است و چون حقی ایجاد شد سقوط آن حق دلیل می خواهد و هیج دلیلی بر سقوط حق دولت در دست نیست همانطور که اگر معامله ی موضوع سندی بلافاصله بعد از ثبت فسخ یا اقاله شود و یا به حکم مرجع قضائی بی اعتبار اعلام شود حکمی بر استرداد حق الثبت نمی توان یافت . بدیهی است اگر طرفین اقرار قابل استنادی بر بی اعتباری معامله ی موضوع سند داشته باشند طبق ماده ی 1275 قانون مدنی ملزم به اقرار خود خواهند بود و بر اساس ماده ی 1278 قانون مدنی این اقرار فقط نسبت به خود آن ها یا قائم مقام آنها نافذ خواهد بود و در حق دیگری نافذ نمی تواند باشد و دولت و سردفتر خارج از دایره ی نفوذ اقرار قرار دارد. بنابر این اگر نماینده ی قانونی بانک اقرار قابل استنادی بر وقوع اشتباه داشته باشد نمی تواند به استناد قرارداد مشارکت مدنی ثبت شده درخواست صدور اجرائیه کند یا شریک از بانک بخواهد سهم الشرکه را برای انجام امر موردمشارکت در اختیار او بگذارد. <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span><span style="mso-bookmark:OLE_LINK1"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK2"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK3"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK4"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK5"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></span></span></span></span></span></p> <span style="mso-bookmark:OLE_LINK5"></span><span style="mso-bookmark:OLE_LINK4"></span><span style="mso-bookmark:OLE_LINK3"></span><span style="mso-bookmark:OLE_LINK2"></span><span style="mso-bookmark:OLE_LINK1"></span> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> text/html 2011-03-24T10:50:56+01:00 ebadpoor.mihanblog.com لطیف عبادپور تسلیت http://ebadpoor.mihanblog.com/post/52 <div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">انا لله و انا الیه راجعون <br>با خبر شدیم ابوی گرامی همکار و استاد عزیزمان جناب آقای علیرضا طباطبائی بافقی سردفتر محترم 3 یزد و مدیر سخت کوش وبلاگ سردفتری سرابی فریبنده دار فانی را وداع گفته و آن بزرگوار در سوگ پدر نشسته اند اگر امکان حضور در رکابشان را از دست دادیم حداقل می توانیم از طریق این فضای مجازی در کنارشان باشیم و در غم و اندوهشان شریک شویم برای ایشان و خانواده ی بزرگ طباطبائی این مصیبت را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند متعال برای آن ها صبر جمیل و برای آن مرحوم رحمت واسعه حواستاریم .&nbsp; </font></div> text/html 2011-03-16T19:11:52+01:00 ebadpoor.mihanblog.com لطیف عبادپور حق الثبت و حق التحریر اسناد انتقال مشتمل بر رهن اموال غیر منقول http://ebadpoor.mihanblog.com/post/50 <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; می خواهد سند انتقال ششدانگ یکبابخانه به نام آقای ..... در قبال مبلغ یک میلیارد ریال تنظیم شود . نصف ثمن نقدا و فی المجلس پرداخت شده است و توافق کرده اند مورد معامله در برابر مابقی ثمن ( پانصد میلیون ریال دبگر ) در رهن و وثیقه ی او ( فروشنده ) باشد . سردفتر به تردید می افتد که آیا می تواند ثمن معامله را همانی <span>&nbsp;</span>درج کند که طرفین خواسته اند ( یک میلیارد ریال ) . تردید برای او از آن جا حادث گردیده است که شنیده است بازرسان برخی مناطق ثبتی برای بعضی سردفتران ایراد گرفته اند که چرا قیمت توافقی طرفین را قید کرده اند و می باید ارزش منظقه ای اعلامی از سوی دارائی را به عنوان بهاء معامله در سند درج می کردند . این که بازرسی از تبصره الحاقی به ماده <span>&nbsp;</span>ی 58 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی چنان برداشتی نموده باشد چندان بعید نیست چرا که کم نیستند همکاران سردفتر که دانسته یا ندانسته همین کار را می کنند . ممکن است ارزش منطقه ای بهاء توافقی دو طرف معامله باشد چنانکه در صلح های محاباتی بدین ترتیب است لیک نه سردفتر الزامی به درج ارزش به درج ارزش منطقه ای به عنوان ثمن معامله است و نه طرفین مکلف به این کارند . بهاء معامله همان است که از دالان اراده ی طرفین گدر کرده و رضای شان تحصیل گشته است . الزام سردفتر به اخد حق الثبت و حق التحریر بر اساس ماده ی 123 اصلاحی قانون ثبت و تبصره ذیل ماده ی 58 آیین نامه ی دفاتر اسناد رسمی دلالتی بر تفویض اختیار یا تحمیل تکلیف بر سردفتر در تبدیل ثمن معامله از مبلغ توافقی به مبلغ ارزش معاملاتی ندارد. برای این که تلاقی اراده ی طرفین به گونه ای که با یکدیگر برخورد داشته تسجیل شود در مقابل بهاء معامله <span>&nbsp;</span>باید بهاء توافقی به هر میزانی که باشد درج شود هرچند که ممکن است گاهی بهاء توافقی معادل ارزش منطقه ای باشد . با این حال برای این که معلوم باشدحق الثبت و حق التحریر بر مبنای کدامین مبلغ وصول شده است لازم است در ذیل سند و همان جایی که مبلغ حق الثبت و حق التحریر و شماره ی فیش مربوطه اشاره می شود به مبلغ ارزش منطقه ای هم اشارتی گردد . موضوع دیگری که سردفتر را به تامل واداشته بود مبنای وصول حق الثبت و حق التحریر چنین سندی است . آیا وثیقه بودن مورد معامله می تواند توجیه مناسبی برای فرار از حکم مندرج در ماده ی 123 اصلاحی قانون ثبیت و تبصره ی ذیل ماده ی 58 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی باشد . مواد مرقوم مقرر نموده اند حق الثبت و حق التحریر اسناد انتقال اموال غیر منقول بر اساس ارزش منظقه ای باشد . بهاء توافقی مبلغ گزافی است و تامل <span>&nbsp;</span>سردفتر را سببی به جا . اگر در گزینش مبنای وصول به راه خطا رود در هر حال جای دفاع برایش باقی نخواهد ماند اگر شیوه ی پیش بینی شده در مواد مرقوم را پیش گیرد و راه صواب غیر آن باشد باید جور مابقی <span>&nbsp;</span>حق الثبت را بکشد و ممکن است تیغ تخلف انتظامی هم در زیر گلویش قرار گیرد . و اگر قیمت توافقی را اختیار کند و گویند که باید به حکم ماده ی 123 قانون ثبت و تبصره ماده 58 آیین نامه عمل می کردی آن وقت دیگر راه نجاتی برایش نیست که تخلف اضافه دریافتی او را از هستی ساقط خواهد کرد. باید گفت بین دیون با وثیقه و بی وثیقه از حیث مبنای وصول حق الثبت تفاوتی نیست . نه ماده ی 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت جکم جداگانه ای برای این دو نوع دین دارد و نه تبصره دیل ماده ی 58 تاب تجویز وصول حق التحریر این گونه اسناد بر اساس قیمت توافقی دارد. تنها موردی که قانون گدار بین با وثیقه بودن یا بدون وثیقه بودن آن تمایز قائل شده است وجه التزام و وجه الضمان است که در ماده ی 51 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران اولی <span>&nbsp;</span>مشمول حق الثبت و دومی متعلق حق الثبت شناخته نشده است با این عبارت که چنانچه برای تامین وجه التزام و وجه الضمان مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نخواهد شد .ماده ی قانونی که بعد از اصلاح ماده 123 و 124 قانون ثبت و ملغی شدن تخفیفات و معافیت های ثبتی به استثناء تعهدات دانشجویان بورس خارج از کشور هنوز در باره ی بقاء یا فناء آن بین همکاران بحث هست.عقد رهن یک عقد تبعی است و بطور مستقل بوجود نمی آید ، پیش از آن باید دینی باشد تا عقد مزبور بتواند تشکیل شود . در عقود مشتمل بر رهن ما همیشه با دو عقد مواجه هستیم : عقدی که متضمن دینی است و عقد رهن و فقط نسبت به عقد نخست حق الثبت تعلق می گیرد و عقد فی نفسه مشمول حق الثبت اسناد مالی نیست . چون عقد رهن از بس در شکم عقد اصلی قرار گرفته است به گونه ای خود را به رخ کشیده است که توجه نکرده ایم عقد اصلی چیز دیگری است که دین را بوجود آورده است که اگر دهنده ی تسهیلات وثیقه نمی خواست باز هم وجود داشت و حق الثت و حق التحریرش نیز همانی بود که مشتمل بر رهن آن دارد. رهن تنها نداریم و چون با عقد دیگر همراه شود رهن حق الثبت ندارد و برای همین برای تمامی قراردادهای مشتمل بر رهن یک حق الثبت به ماخذ مندرج در سند که همان مبلغ قرارداد اصلی است تعلق می گیرد و بدین لحاط متمم قراردادهای تعویض وثیقه و رهینه و الحاق آن مشمول حق الثبت اسناد مالی نیست.( بخش نامه ی شماره ی&nbsp; 19/7400 مورخ 81/1/26 کانون سردفتران و دفتریاران مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشورطبق نامه های شماره34/479 مورخ 26/1/81وشماره34/879-81/1/4 اداره کل امور اسناد و سردفتران . برای دیدن بخش نامه ر. ک ردیف 67 مجموعه ی محشای بخش نامه های ثبتی ، حمید آدرپور و غلامرضا حجتی اشرفی چاپ 13 کتابخانه گنج دانش ) و حق الثبت اسناد اتومبیل که بصورت قطعی مشتمل بر رهن تنظیم شود براساس قیمت اعلامی دارائی خواهد بود حتی اگر طرفین مبلغ بیش تر یا کمتری را به عنوان ثمن معامله برای درج در سند اعلام کرده باشند و ترهین خودرو در قبال ثمن تاثیری در میزان حق الثبت نخواهد داشت . ( همان منبع ، بخش نامه مندرج در ردیف 52)&nbsp; <br></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">&nbsp;</span></p> text/html 2011-02-27T07:28:40+01:00 ebadpoor.mihanblog.com لطیف عبادپور ایداع موردمعامله در فسخ معامله http://ebadpoor.mihanblog.com/post/49 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp; </span></font></span><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فسخ باز کردن گره عقد به دست یکی از طرفین یا شخص ثالث است . با فسخ عقد ، هر یک از عوضین یا بدل آن ها ( در صورت تلف ) به مالک پیش از عقد بر می گردد . برای انشاء فسخ نیازی به ارادهی طرف مقابل نیست . ب این حال مطابق ماده ی 449 قانون مدنی ، اراده ی فسخ کننده باید به گونه ای ابراز شود تا بتواند موثر واقع شود : فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود . بند الف ماده ی 23 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 شیوه ی اخبار عمل حقوقی فسخ را در دفتر ثبت اسناد رسمی معین کرده است ؛ بدون آن که کاری به اثر و نتیجه ی فسخ و اعاده ی عوضین به طرفین داشته باشد. : &lt;&lt; دفاتر اسناد رسمی&nbsp; در مورد اقاله و فسخ باید به طریق ذیل عمل کنند : الف- در صورتی که یکی از متعاملین بخواهد از حق خیار فسخ خود استفاده نماید بایستی پس از احراز حق مزبور فسخ معامله در حاشیه سند و ثبت دفاتر قید شده و به امضاء کسی که معامله را فسخ نموده برسد . سردفتر باید امضاء شخص مزبور و وقوع فسخ را تصدیق و امضاء نماید ....... در این مورد زدن مهر باطل شد مورد نخواهد داشت .&gt;&gt; و ماده 46 در مورد فسخ معاملات املاک ثبت شده سردفتر را مکلف کرده است پس از قید فسخ در دفاتر و سند مالکیت لاشه ی سند معامله و اطلاع نامه فسخ را به دفتر املاک حوزه ی ثبت ارسال داشته و رسید دریافت نمایند . در هیچ یک از مواد مرقوم&nbsp; حضور و امضای طرف مقابل در ستون ملاحظات دفتر ضروری شناخته نشده است . اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز در پاسخ شماره 14355مورخ 18/8/84 به پرسش شماره 1272-1/8/84 دفترخانه ی 495 تهران ( کد734 مجموعه بخش نامه ها ) فقط حضور صاحب حق را برای اعمال فسخ لازم دانسته و اشاره ای به تامین حقوق طرفین موقع فسخ در دفتر اسناد رسمی ندارد و رعایت دقیق قسمت الف ماده 23 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی را مورد تاکید مجدد قرار داده است . لیکن ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک که به موجب ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران و دفتریاران برای سران دفاتر اسناد رسمی نیز لازم الاتباع است حکم دیگری دارد . به موجب این ماده ی قانونی : &lt;&lt; هرگاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه ی قبض صندوق اداره ی ثبت حاکی از ودیعه گذاردن موردمعامله در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار می نمایند که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد .&gt;&gt;&nbsp; بنابر این طرف مقابل باید به هنگام فسخ در دفترخانه حاضر باشد یا این که حقوق او در صندوق اداره ی ثبت ایداع شده باشد و سپس مراتب فسخ معامله در ستون ملاحظات دفتر انجام شود ؛ هر چند که عمل فسخ یک عمل ارادی است و برای انشاء و اخبار آن در ستون ملاحظات دفتر اصولا نباید چنین تمهیداتی مدنظر قانون گذار قرار می گرفت چون با فسخ طرف مقابل هم باید عوض دیگر را به فسخ کننده استرداد کند اگر عقد یک عقد معوض باشد . حال آن که با عمل به شیوه ی مندرج در ماده ی 69&nbsp; دست فسخ کننده خالی می ماند چیزی را می دهد بدون این که اهرمی برای اعاده ی عوض آن در اختیار داشته باشد و او باید با تقدیم حقوق طرف به صندوق ثبت و فسخ معامله ؛ راهروهای دادگستری را برای نیل به حقوق خویش اختیار کند حال ان که قانون گذار می توانست راه حل عادلانه ای را اتخاذ کند . شورای عالی ثبت نیز آرائ متعددی صادر کرده است که همگی به گونه ای دلالت بر ضرورت رعایت ماده 69 قانون ثبت دارد از جمله : ملکی در بیع شرط بود که سند شرطی در تاریخ 4/2/39 فسخ شد لکن در ثبت فسخ ، رعایت ماده ی 69 قانون ثبت و ماده ی 23 نظامنامه ی قانو دفاتر اسناد رسمی نشد و امضاء بستانکار در ثبت فسخ وجود نداشت . فسخ در دفتر املاک قید شد( چنانکه بیع قطع بعدی هم در دفتر املاک در ج گردید) سپس مدیون در تاریخ 4/2/39 همان ملک را به ثالث به بیع قطع فروخت. خریدار شرطی بالا بعد از این بیع ، اجرائیه صادر کرد در حالی که برابر مندرجات دفتر املاک ، خریدار بیع قطع ، مالک شناخته می شد ( ماده ی 22 قانون ثبت ) به دستور اداره ی ثبت کل عملیات اجرائی تعقیب و رفع اختلاف در صلاحیت دادگاه تشخیص شد . مزایده واقع شد و بستانکار تقاضای صدور سند انتقال کرد ولی چون به حسب ظاهر دلالت مندرجات دفتر املاک خریدار قطعی مالک شناخته می شد پرسش بعمل آمد . رای مورخ 25/1/42 شورا : &lt;&lt; مزایده گذاشتن ملکی که در دفتر املاک بنام غیر بدهکار ثبت شده است صحیح نبوده و رفع اختلاف در نظائر این مورد با دادگاه صلاحیتدار است &gt;&gt; ( ر-ک علیرضا میرزائی ، قانون ثبت در نظم حقوقی کنونی ، تهران ، بهنامی ، 1384 ، ص 272) </span></font></span><font size="2"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p>