تبلیغات
وبلاگ شخصی لطیف عبادپور - انتقال زمین موات
یکشنبه 25 مهر 1389  10:10 ق.ظ    ویرایش: یکشنبه 25 مهر 1389 10:21 ق.ظ


         ادارات  جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک هردو، یقه ی سردفترراچسبیده اند که ملک ،موات است ،واگر از جهاد کشاورزی استعلام می نمودی مالک را توان انتقال نبود .مورد معامله یک قطعه باغ مشجراست وسند مالکیت  نیز دلالت برباغ بودن آن دارد. ماده ی 6آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی وابطال اسناد آن مصوب 8/7/1366باتصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 منسوخ است.براساس آن ماده سردفتران مکلف بودند در خصوص نقل و انتقالات اراضی موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن از هیأت های واگذاری واحیاء اراضی استعلام نمایند. بند ب ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی آن ها را موظف کرده در مورد املاک واقع درخارج از محدوده قانونی شهرها  با جلب نظر وزارت جهاد کشاورزی مبنی برعدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن وماده 56قانون حفاظت وبهره  برداری از جنگل ها ومراتع  تنظیم سند کنند. بااین وجود مطابق تبصره ی2ماده4آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد :« درصورت وجودسابقه مبنی براعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک ازمرجع ذی ربط یا درصورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی ،باغ مشجر ویا دارای اعیانی صادرشده ویا مستندات وپاسخ استعلام قبلی موید آن باشد ، نیاز به اخذ نظر مجدد در  این خصوص نخواهد بود.  نیازی به بیان دوباره نیست که با وجود تبصره مرقوم دفتر خانه تکلیفی براستعلام نداشته است . بر فرض که قطعه باغ مورد معامله ازاملاک مشمول قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن بوده باشد ؛ چون پاسخ استعلام اداره ی ثبت اسناد واملاک مربوطه حکایتی ازاجرای قانون مزبورو آئین نامه ی اجرائی آن درباره ملک مرقوم ندارد ؛ باید یقه ی مسئولین جهاد کشاورزی را چسبید که چرا به تکالیف خود در قانون وآئین نامه عمل نکرده اند وتقصیر خویش به گردن این وآن می اندازند . درست است که ماده واحد قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن کلیه اسناد واملاک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی وغیر رسمی ؛ مربوط به اراضی موات ویا سند مربوط به قسمتی ازاراضی که موات باشد واقع درخارج ازمحدوده ی استحفاظی شهرها به استثنا ء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل واین قبیل اراضی را در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران دانسته است ؛ لکن آئین نامه اجرائی قانون انجام اقداما تی را برای تشخیص اراضی موات ضروری دانسته است . لازم است هیأت موضوع ماده 2 آئین نامه نظریه خود را دایر برموات بودن زمین طی صورتجلسه ای با اکثریت  حداقل سه نفر از چهار نفر اعضا  آن اعلام نماید که یکی از آن سه نفرباید حاکم شرع باشد . مراتب موات بودن باذکر مشخصات کامل زمین ومحل وقوع و موقعیت دقیق آن به همراه یک نسخه کروکی به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام و جریان ثبتی آن استعلام گردد 0 م 3 آئین نامه ) چنانچه زمین دارای سابقه ثبتی و مالک باشد باید بلافاصله مراتب موات بودن در صورت مشخص بودن آدرس مالکین به آن ها ابلاغ و الا به فاصله ی 15 روز در یکی از روزطنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی ( در صورت وجود و یا سایر وسایل ممکن و معمول جهت اطلاع مالکان ذیربط ) در دو نوبت آگهی گردد تا اگر معترض به نظریه هیات باشند اعتراض خود را به هیات یا دادگاه صلاحیت دار تسلیم کنند ( تبصره 1 ماده 3) و پس از قطعیت رأی هیأت موضوع ماده 2 یا صدور رأی قطعی مبنی  بر موات بودن زمین از سوی دادگاه است که اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه مکلف است مطابق تبصره 2 ماده 3 در مورد املاک جاری با حذف آگهی های نوبتی و تحدیدی و انجام عملیات ثبتی لازم و در مورد املاک ثبت شده با ابطال سند مالکیت ؛ سند مالکیت زمین موات را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر نماید . در مورد قطعه باغ مشجر که در دفتر اسناد رسمی تحت تصدی یکی از همکاران عزیز مورد انتقال رسمی قرار گرفته است ؛ باغ بودن ملک دلالت بر غیرموات بودن آن دارد . چرا که مطابق ماده ی 1 آئین نامه اجرائی قانون، اراضی موات  زمین هائی است که سابقه احیائ و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت رسمی یا غیر رسمی برای آن ها سند تهیه کرده اند . شک و شبه ای نیست که اداره جهاد کشاورزی هیچ یک از اقدامات پیش بینی شده در آئین نامه اجرائی قانون را تا زمان تنظیم سند انتقال انجام نداده است تا مدعی موات بودن قطعه باغ باشد. حتی اگر یکی از تشریفات پیش بینی شده در آئین نامه انجام می شد اداره ثبت مراتب را در پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی اعلام می کرد و چنانچه اقداماتی از سوی اداره جهاد کشاورزی انجام شده باشد لکن اداره ی ثبت در پاسخ استعلام ثبتی اشاره ای به آن ننموده باشد این متصدی پاسخ استعلام اداره ثبت است که مرتکب تخلف شده است . یاد آوری این نکته نیز بیهوده نیست که اگر تکلیفی هم دایر بر استعلام بر عهده ی سردفتر باشد طبق بخش نامه شماره 76427/88/7/5/88 معاونت وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سردفتر از اداره منابع طبیعی هم از جهت موات نبودن و هم از حیث مرتع نبودن استعلام خواهد کرد و استعلام از اداره جهاد کشاورزی دیگر ضرورتی ندارد.

   


نظرات()   

وبلاگ شخصی لطیف عبادپور